Ana Sayfa Dernek Hakkında Yönetim Kurulu İletişim
   
  
BURSA
 
BOSNA HAKKINDA
Bosna´daki Başlıca Kentler
Bosna´daki Başlıca Kentler Bosna´daki Başlıca Kentler Bosna´daki Başlıca Kentler Bosna´daki Başlıca Kentler Bosna´daki Başlıca Kentler
 
 
 
Bosna´daki Başlıca Kentler

Eklenme Tarihi : 29.12.11

BAŞLICA KENTLER

SARAJEVO


Bosna Hersek Federasyonu’nun merkezi olup aynı zamanda Bosna Hersek’İn başşehridir. Osmanlı döneminde Saraybosna ya da Bosnasaray olarak adlandırılan şehir, bir vadi içinde kurulmuş olup içinden Milyaçka nehri akar. Sarayevo çevresi dağlıktır. Kış uzun sürdüğü için Sarajevo yakın çevresinde Kahorina ve Bijelaşnica’da kayak merkesi vardır.

Şubat 1984’te 14. Uluslararası Kış Olimpiyatları Sarajevo’da yapılmıştır. 

Bosna nehri İgman dağı eteklerinden doğar. Bosna nehrinin doğduğu bu bölgeye Vrelo Bosna denir. Sarajevo’nın % 90’a yakınını Boşnaklar oluşturur. % 10 civarından Hırvatlar, % 1’in altında Sırplar ve çok az sayıda Musevi multi-etnik ve multi-kültürel yapısı ile 10 belediyeden oluşan 450.000 nüfuslu metropoldür. Sarajevo’da uluslararası hizmete açık olan havaalanı ise İgman Dağları eteğine yakın bir bölgededir. 

Sarajevo’nın kabaca dört dönemden geçmiştir:

 

TARİH

DÖNEM

MUHİT

I

1463-1878

Osmanlı Devleti

Başçarşı ve yakın çevre

II

1878-1918

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevresi, dönemin Parlamento binası (Vijeçnica) ve benzeri yapılar

III

1918-1939

Yugoslavya Krallığı

Şehirde muhtelif yapılar

IV

1943-1992

Sosyalist Federal Yugoslavya

Cengiç Vila, Novo Sarajevo ve Ilıca’ya kadar olan bölgedeki devler kurumları binaları, bakanlıklar ve blok apartmanlar...

Sarajevo’daki belli başlı camiler:

Gazi Hüsrev Bey Camii, Hünkar Camii (Çareva, II. Mehmet), Ali Paşa Camii, Çarşı Camii, Ferhadiye Camii.

Çarşılar ve Hanlar:

Başçarşı tipik bir Osmanlı çarşısıdır. Moriçahan, Başçarşı, içinde bulunur. Osmanlı döneminden kalma Balkanlar’da en iyi korunmuş hanlardan biridir. Halen kullanılmaktadır. Sebil, Başçarşı’nın adeta sembolü haline gelmiştir. 

Gazi Hüsrev Bey Medresesi ve Kütüphanesi, Başçarşı’nın kültürel kimliğine ayrı bir zenginlik katar. Ayrıca Milli Kütüphane, Tarih Arşivi, Şarkiyat Enstitüsü, Bosna Enstitüsü, Şarajevo Şehir Müzesi bulunur. 

BANJALUKA

Ülkenin ikinci büyük şehri Banjaluka kuzeyde yer alır. Sırpska Republika’nın merkezidir. 

Şehrin içerisinden Vrbas nehri akar. 350.000 nüfusa sahiptir. Boşnak nüfus yaklaşık % 15 mertebesindedir. % 85’i ise Sırplardan meydana gelir. Osmanlı döneminde sancak merkezi idi. Son Bosna savaşında çok sayıda Osmanlı dönemine ait tarihi eser yok edilmiştir. Şimdi yeniden bu tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda yıkılan Ferhadiye Camii’nin temeli atılmış olup inşaatı halen devam etmektedir. 

TUZLA


Ülkenin kuzey doğusunda yer alır. Nüfusu 160.000’dir. Aynı isimle üniversitesi vardır. Bir sanayi şehridir. Çimento fabrikası, tuz yataklarının işletildiği büyük sanayi kompleksi ve kömürle çalışan termo-elektrik santrali vardır. 

ZENİCA

Orta Bosna’da yer alır. Nüfusu 130.000’dir. Eski Sosyalist Yugoslavya döneminde Rus teknolojisi ile kurulmuş devasa demir çelik kompleksi vardır. Halen bu tesis % 15 kapasite kullanım oranı ile yabancı sermaye tarafından işletilmekte ve ihracata yönelik inşaat demiri üretilmektedir. Üniversitesi 2003 yılında kurulmuştur. Son savaşta çok az zarar görmüş bir şehirdir. Şehir içersinden Bosna nehri geçer. SFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri birliği de bu şehirde konuşlanıyordu. 

MOSTAR

Osmanlı’nın bölgeyi fethettiği dönemde çok küçük bir yerleşim birimi iken şehir planlamacıları gelecekte büyük bir şehrin alt yapısını kurmuşlardır. Kent nüfusu 120.000’dir. Boşnaklar ile Hırvatlar nüfusu yarı yarıya oluştururlar. Sırp nüfus ise fevkalade azalmıştır. Üniversitesi bulunmaktadır. Osmanlı döneminde bir sancak merkezi idi. 

Şehir içinden geçen ve güney istikamete doğru akan Neretva nehri üzerinde Mostar Köprüsü 1557-1566 yıllarında Mimar Sinan’ın talebesi Bosnalı Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmiştir. Köprü, savaş döneminde Hırvat topçusu tarafından 9 Kasım 1993 tarihinde yıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve bazı ülkeler ile uluslararası kurum ve kuruluşların (UNESCO, Dünya Bankası vs.) yardımları ile yeniden inşa edilmiş, 23 Temmuz 2004 tarihinde büyük bir törenle açılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinin önemli bir bölümünü Mostar Köprüsü’nün Tara adlı ayağının (köprünün diğer ayağının adı Halebiye’dir) kulesinde –bugünkü devlet konukevi- üç ay kalarak yazmıştır. Evliya Çelebi o dönemde Mostar’da 48 adet cami olduğunu belirtmektedir. Savaş esnasında bu camiler ya tamamen yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Son 9 yılda bu camilerden 20’si restore veya yeniden inşa edilerek ibadete açılmıştır. Karagözbey Camii, Koski Mehmet Bey Camii ve Çerçi Mehmed Camii bunlardan bazılarıdır. 

STOLAC

15 bin nüfuslu tipik bir Hersek şehridir. Şehrin merkezinde Yavuz Sultan Selim Han’ın kendi adına yaptırdığı cami bulunur. Osmanlı şehir planlamasının örneği Stolaç’ta görülebilir. Şehrin neredeyse tüm yolları bu caminin bulunduğu meydana çıkar. Son savaşta tamamen yıkılmış olan bu tarihi eser yeniden aslına uygun olarak inşa edilmiş ve iki yıl önce ibadete açılmıştır. Savaş döneminde şehir halkının tamamı şehri terketmek zorunda kalmıştır. Ancak bugün halk şehrine dönmüştür. Nüfusun % 70’ini Boşnaklar oluşturur. 

Stolaç’ta Osmanlı döneminde yaşayan köklü ailelerden beyler ve paşalar vardı. Bugün onlara ait malikane ve konaklar restorasyon için el atılmayı beklemektedir. 

BLAGAJ

Hersek bölgesinde Mostar’dan önce Romalılar döneminde kurulmuş eski bir yerleşim birimidir. Blagaj, Buna nehrinin doğduğu mağaranın kenarında sırtını dağa dayamış Halveti tekkesi ile meşhurdur. Tekke, dünyanın her yerinden gelen turistlerin mutlaka ziyaret ettikleri ve keyif aldıkları mekandır. Buna nehri üzerinde çok sayıda taştan yapılmış değirmen vardır. Ancak uzun yıllar çalışmış olan bu değirmenler yorgun düştüklerinden bugün faal değildirler. 

TRAVNİK

Bosna' da vezirler şehri olarak anılır. 19 Osmanlı vezirinin mezarları veya türbeleri bu şehirdedir. Şehir içindeki bazı vezir mezarları şunlardır: Muhsinzade Abdullah, Celal ve Pe­rişan Mustafa Paşa türbeleri. Uzun yıllar Bosna'nın merkezi olmuştur. Osmanlı ve Yugoslavya Krallığı döneminde Avusturya-­Macaristan İmparatorluğu'nun bu şehirde konsolosluğu bulunurdu. Tarihi kalesi ile ün­lüdür. Osmanlı döneminde sancak merkezi idi. Halkın önemli bir kesimi koyunculuk ile geçinir. Peynir ve kuru eti (çemensiz isli pas­tırma) ünlüdür. Nüfusu 70.000'dir. Orta Bos­na' da yer alır. Yemyeşil bir görüntüsü vardır. Travnik adı, otluk anlamına gelmektedir. Şareno (Alaca) Camii ile tanınmıştır. Bu cami mimari türünün Bosna'daki tek örneğidir.

Elçi İbrahim Paşa Medresesi ünlüdür. Camilerinin sıklığı kısaca şöyle anlatılabilir: bir fotoğraf karesine 7 cami minaresi sığmaktadır. Kışları sert geçer. Bu sebeple evlerin çatılan kar birikmesin diye dik yapılır. Plava Voda akarsuyu üzerinde alabalık restorantlan ile ünlüdür.

Şehirde bulunan diğer camiler şunlardır: Hasan Ağa Camii, II. Beyazid Camii, Hacı Ali Bey Camii, Muslihiddin Tezkereci Camii ve Hacı Ali Bey Camii.

BİHAÇ

Osmanlı döneminde Bosna'nın yedi sancağından biriydi. Adı ise Bihke olarak bilinirdi. Kuzey batı Bosna'da yer alır. İçin­den Una nehri geçer ve şehir içinde yer yer adacıklar oluşturur. Üniversitesi bulunmak­tadır. Hırvatistan'a çok yakın bir mesafededir. Ziraat ve hayvancılık diğer illere kıyasla daha güçlüdür.

BRÇKO

Sava nehri kenarında kurulu olan şehir, Bosna'nın nehir limanı kentidir. Dayton Barış Anlaşması'na göre entitelerden birine bağlanmayıp bağımsız bir mıntıka konumundadır. Nüfusu yaklaşık 60.000'dir.

VİŞEGRAD

Şehir Drina nehrinin doğu yakasında kurulmuştur. Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş olan Sokullu Mehmed Paşa (Drina) köprüsü, 11 kemerli inci bir gerdanlık gibi nehrin iki yakasını birleştirir.

Sırp Entitesi sınırları içinde kalmıştır.

SREBRENİCA

Doğu Bosna'da olup Drina Nehri'ne 8 kilometre yakınlıktadır. Şehrin nüfusununun çoğunluğunu Boşnaklar oluşturur. 1995 yılı Temmuz ayında BM Hollandalı Barış gücü askerlerinin şehir halkını Sırplara terk etmeleri sonucu 8000'i aşkın insan 20. Yüzyılın en büyük katliamına uğramıştır. Ülkenin en büyük şehitliği şehrin banliyösündeki Po­taçari mevkiindedir. 20 Eylül 2003 tarihinde uluslararası seremoni ile Potoçari Şehitliği açılmıştır. DNA testleri yapılıp defnedilen ceset sayısı 1300'dür. Diğerleri için haeln çalışmalar devam etmektedir.

Müslüman halkın büyük bir çoğunluğu geri dönüş yapmıştır. Üst üste yapılan seçim­lerde belediye başkanlığını Boşnaklar kazanmıştır. Harpten önceki nüfus 30.000 idi. Sırp yönetimi altında bu seçimi Boşnakların almaları büyük önem arzetmektedir. Demir elementleri bakımından zengin olan maden suyu Guber denilen mevkidedir. Bu maden suyunun kansızlık vb. hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

JAJÇE

Tranik'in 45 km kuzeyinde yer alır. Dik çatılı tipik evleri ile dikkat çeker. Şelaleleri ile meşhurdur. Kalesi adeta zamana meydan okumaktadır. Bosna-Hersek Federasyonu içindedir.

GRADAÇAÇ

Ülkenin kuzeyindedir. Tuzla'nın 35 km kuzeyinde Sava Nehri'ne yakın bir yerdedir. 1800-1832 yıllarında yaşamış Hüseyin Kap­tan Paşa (Bosna Ejderhası) bu şehirlidir ve kendi adını taşıyan bir kule yaptırmıştır. Bu kule şehrin sembolüdür.

Nüfusu 35 bindir. % 85'i Boşnaklardan oluşur. Şehirde endüstriyel tesisler bulunur. Bosna d.d.o. şirketi, fabrika, kapalı spor sa­lonları, köprüler ve benzeri büyük modern yapıların büyük hazır betonlarını üretir.

POÇİTELJ

Hersek bölgesinde Mostar'ın 20 km güne­yinde Neretva nehrinin kenarında kurulmuştur. Kalesi, saat kulesi, medrese, kubbeli camii, hamam ve bey konakları ile tipik Osmanlı mimarisinin günümüze kadar kalabilmiş bü­yüleyici bir örneğidir. Poçitelj'de tarihi eserle­rin restorasyon çalışmalarının % 30'u tamam­lanmış olup halen devam etmektedir. Kültür Bakanlığı’nca alınan karara göre bu kent sanatçıların yaşadığı ve her türlü sanat ile ilgili etkinliklerin yapıldığı, sergilerin açıldığı sanat­çılar kenti olarak değerlendirilicektir.
 

ŞEHİRLERİN SARAJEVO’DAN UZAKLIKLARI

ŞEHİR ADI

KM.

Konjiç

56

Banja Luka179Kupres142
Bihaç290Livno170
Bijeljina173Maglaj120
Blagaj131Mostar121
Bosanski Gradişka227Neum185
Bosanski Brod207Nevesinje99
Bosanski Petrovac237Olovo50
Bratunac134Poçitelj149
Brçko163Prijedor232
Bugojno115Prozor100
Cazin312Rogatica67
Çajniçe93Rudo148
Çapljina152Sanski Most222
Derventa180Srebrenica131
Doboj143Srebrenik139
Donji Vakuf121Stolac156
Foça69Teşanj130
Fojnica53Tomislavgrad145
Gorazde75Travnik85
Gornji Vakuf95Trebinje188
Gracanica140Tuzla110
Gradaçaç162Velika Kladuşa330
Hadziçi20Visoko26
Jablanica75Vişegrad103
Jajçe131Vlasenica91
Kakanj47Zenica67
Kiseljak34Zepa106
Kladanj69Zvornik124

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Bosna Hakkında Genel Ansiklopedik Bilgiler  

Fatih tarafından Bosnalı Fransiskenlere Gönderilen AHİDNAME  

Bosnanın Osmanlı Devletinin İçindeki Yeri ve Avrupanın Bosnaya Karşı Olan Tutumu  

Bosna´da Dil ve Din  

 

Bosna’nın İslami uyanışı  

BOSNA’NIN BUGÜNKÜ YÖNETİM TARZI  

Bosna’da Osmanlı Dönemine İlişkin Kitaplar  

Türklerden Başçarşı’da Sevdalinka Şarkıları  

Boşnaklar’ın Büyük Lideri Alija’dan Hayatımıza Işık Olacak Sözler...  

     
 
 

Uluyol Gönül Sok. Arslanlı İşhanı Kat:1 Osmangazi/ BURSA
Tel : +90 541 400 20 05 TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2004. www.BURSABOSNA.org